Naar inhoud

grondbeleid

Sinds het midden van de jaren zestig bouwt de IOK op vraag van de gemeenten gestaag een grondbeleid uit in de sector van de betaalbare verkavelingen. De demografische evoluties in de Kempen deden de vraag naar bijkomende huisvestings-mogelijkheden de laatste decennia spontaan stijgen. Op deze toenemende vraag naar bouwgronden reageerde de privé-markt wetmatig met een forse stijging van de bouwgrondprijzen. Om deze vanuit sociaal-economisch oogpunt ongewenste evolutie enigszins te kunnen temperen, drongen de gemeenten bij de IOK aan op het voeren van een actief grondbeleid.

IOK voert deze opdracht in twee richtingen uit. Enerzijds realiseert IOK zelf verkavelingen, waarbij aan kandidaat-kopers kavels worden aangeboden aan sociaal gecorrigeerde prijzen, onder specifieke voorwaarden. De realisatie van deze projecten geschiedt in overleg met de betrokken gemeente en wordt in eigen beheer uitgevoerd waarbij verschillende dienstenv van IOK multidisciplinair samenwerken. Anderzijds treedt IOK op als grondverwerver voor de sociale huisvestingsmaatschappijen, een rol die werd versterkt door het decreet grond- en pandenbeleid van 27 maart 2009.

Het grondbeleid wordt echter breder opgevat dan de woningmarkt. In samenwerking met de bevoegde overheidsdiensten worden gronden voor industrie- en KMO-zones aangekocht. Daarnaast worden onderhandelingen onroerend goed gevoerd, uitsluitend voor de bij IOK aangesloten gemeentebesturen. Het gaat om bemiddelingsopdrachten voor de verwerving van onroerende goederen (gronden, gebouwen) ter realisatie van gemeentelijke projecten (fietspaden, rooilijnen, parkings, sportzones enz …).