Naar inhoud

Tewerkstelling voor meer dan 250 personen in Laakdal en Meerhout

Frank Sels,  Kris Vreys, Pascal Verspreet, Jos Engelen,  Jos Tordoor, Tine Gielis

De percelen van het bijkomende regionale en lokaal bedrijventerrein, langsheen de Nikelaan zijn voor het grootste deel toegewezen. 8 bedrijven vestigen zich op de zone of breiden uit, goed voor een tewerkstelling van 256 personen. Op vraag van de betrokken gemeenten Laakdal en Meerhout onderzocht IOK de mogelijkheden voor een uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Nikelaan.

De uitbreiding werd opgenomen in een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Nikelaan’, 1 voor Meerhout en 1 voor Laakdal omdat de zone op grondgebied van de beide gemeenten ligt. Eind 2009 werd de goedkeuring van beide RUP’s ontvangen.

In 2012 werd gestart met de aanpassingswerken en nutsvoorzieningen om de zone klaar te maken voor de nieuwe bedrijfsactiviteiten. Zo wordt het terrein omsloten door een groenbuffer. In deze groenbuffer is ook een nieuwe gracht voorzien voor de afvoer en buffering van het hemelwater.

Nieuwe tewerkstelling voor meer dan 200 personen

De bruto-oppervlakte van het terrein bedraagt 12 ha, waarvan 6,5 ha regionaal en 5,5 ha lokaal bedrijventerrein. Tot dusver werd aan 8 bedrijven een terrein toegezegd, goed voor een tewerkstelling van 256 personen.

Onderhandelingen voor bijkomende bedrijven zijn lopende. Hierbij gaat het over 30 tot 40 arbeidsplaatsen.

Oostelijke ontsluiting

De gemeenten Laakdal en Meerhout zijn al zeer lang vragende partij om de Nikelaan door te trekken naar het op- en afrittencomplex 25 (Ham-Kwaadmechelen). Op het grondgebied van de gemeente Ham komt een nieuwe regionaal bedrijventerrein met een nieuwe ontsluitingsweg parallel met de E313. De Nikelaan zal hierop aansluiten, waardoor heel wat vrachtvervoer in de toekomst zal afgeleid worden rechtstreeks naar het op- en afrittencomplex 25, zodat de dorpskern van Klein-Vorst ontlast wordt van het huidige zwaar verkeer. De plannen zijn volledig klaar, de uitvoering laat nog  op zich wachten tot 2013 omwille van een aantal juridische betwistingen bij de grondverwerving. Onder impuls van het gemeentebestuur van Laakdal vond op vrijdag 5 oktober een overlegvergadering plaats met AWV, de politie en de buurgemeenten (Laakdal, Meerhout, Tessenderlo en Ham) om te zien of andere tijdelijke maatregelen kunnen genomen worden. 2 mogelijke scenario’s de situatie op korte termijn zouden kunnen verbeteren gaan onderzocht worden. Scenario A is de afleiding van het zware vrachtverkeer via Geel-Oost. Het verkeer zou dan via Biezenhoed de Nikelaan kunnen bereiken.  AWV onderzoekt in functie van de haalbaarheid van dit scenario ondermeer de capaciteit van Geel-Oost. Een 2de optie is een tijdelijke ontsluiting naar het oprittencomplex in Ham via een terrein in eigendom van Dienst voor de Scheepvaart, in gebruik door Euroports Containers.

Veilig fietsverkeer

Tussen de Nikelaan en Langvoort komt een fiets- en voetgangersverbinding. IOK maakt in samenwerking met de gemeenten Laakdal en Meerhout werk van een veilige fietsverbinding tussen de nieuwe aansluitingsweg en de weg Langvoort achter Nike, zodat er geen fietsverkeer langs de drukke Nikelaan zal plaatsvinden. Het fietspad zal lopen tot de grens met Limburg in Ham. Het technisch dossier zit in een eindfase en einde 2012 wordt een goedkeuring van de provinciale auditcommissie verwacht.

Logistiek innovatie-, incubatie- en trainingscentrum (LIITC)

IOK kan vandaag al meegeven dat in de 2de helft van november zal gestart worden met de bouw van het Logistiek innovatie-, incubatie- en trainingscentrum. Het centrum zal geëxploiteerd worden door vzw LIITC bestaande Nike, Hogeschool Thomas More en KU Leuven. Het geraamd totaalbedrag van deze investering is ca. 4.000.000 euro

 

Datum van het bericht: vrijdag 05 oktober 2012
Delen op twitter alle nieuws