Naar inhoud

Minister-president Peeters speelt in op concrete noden van de Kempen

Kris Peeters ontvangr delegatie RESOC Kempen

Op dinsdag 24 september, heeft Vlaams minister-president Peeters een delegatie van RESOC Kempen (het regionaal sociaaleconomisch overlegplatform tussen sociale partners, lokale besturen en provincie Antwerpen) ontvangen, in opvolging van het eerste overleg op 23 mei 2013. De bedoeling is om proactief en samenhangend op te treden omtrent de huidige socio-economische context in de Kempen.

Er wordt gewerkt aan zeer concrete actiepunten die op korte termijn zuurstof moeten geven aan de Kempense economie, alsook aan de strategie om op langere termijn te werken aan de transformatie van de Kempense economie.

'In de Kempen blijft men niet bij de pakken zitten als er een probleem is. Integendeel, men steekt de handen uit de mouwen; dat zijn eigenschappen die de Kempen hun kracht geven. Nadat ik RESOC Kempen op 23 mei heb ontvangen, vond gisteren een vervolgoverleg plaats. Ik heb de voorbije maanden namelijk laten onderzoeken hoe op korte termijn de economie in de Kempen verder gestimuleerd kan worden, en hoe op middellange en lange termijn kan gekomen worden tot een verdere transformatie van de economie en de industrie. We moeten de potenties die in de streek aanwezig zijn maximaal tot valorisatie brengen', aldus minister-president Peeters.

'De economie in de Kempen is kwetsbaar. Alle indicatoren wijzen uit dat we op een kantelmoment staan. RESOC Kempen heeft in het voorjaar van 2013 daarom een urgentieplan opgemaakt. Een plan waarin we aan de Vlaamse regering vragen om 10 slimme investeringen in de regio te doen. Het gaat onder meer om acties op het gebied van innovatie in de zorg, mobiliteit, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, duurzame energie en ruimtelijke ordening. We hebben deze boodschap op 23 mei aan minister-president Peeters overhandigd. Hij beloofde ons toen om dit ter harte te nemen, en hij heeft woord gehouden,' zegt Michel Meeus, voorzitter RESOC Kempen.

Acties op korte termijn:

- De Vlaamse regering keurde op 19 juli het dossier van LiCaLab uit Turnhout goed in het kader van de Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen. De Proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen richt zich op het stimuleren van innovatie in de zorgsector, om zo het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de vergrijzing van de Vlaamse bevolking.

Een 'proeftuin' is een gestructureerde testomgeving waarin organisaties innovatieve technologieën, producten, diensten en concepten kunnen testen, gebruik makend van een representatieve groep van individuen, die als testers worden ingezet in hun eigen leef- en werkomgeving. Het doel is om de innovatie bij te sturen en/of te versnellen en/of om toekomstige noden te capteren.

LiCaLab is een experimenteerruimte voor bedrijven en organisaties op het kruispunt van wonen en zorg, die een nieuw product of dienst willen lanceren in de zorgsector. De uitvalsbasis van LiCaLab is Turnhout, waar demo-flats en zorgappartementen zullen komen. Dit dossier werd ingediend door stad Turnhout, Welzijnszorg Kempen, Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg Kempen, Thomas More Hogeschool en Aristoco NV.

-  In het kader van de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen in Kasterlee, Geel en Dessel kan minister-president Peeters intussen reeds melden dat de benodigde onteigeningsmachtigingen, nodig om over te gaan tot de aanleg van de terreinen in  Kasterlee en Geel, intussen werden goedgekeurd.

Voor het terrein in Dessel wordt de aanvraag, die in juli laatsleden door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij Kempen (IOK) werd ingediend, nu onderzocht.

- Tot slot deelde minister-president Peeters mee dat het Agentschap Ondernemen een aanvraagdossier heeft ontvangen voor een brownfieldconvenant voor het belangrijke industriegebied in Wezel.

Het ingediende project heeft als doelstelling meerdere problemen ter plaatse op te lossen: mobiliteitsafwikkeling, inbreiding op bestaande bedrijventerreinen, energie-uitwisseling op terrein, relatie met de woonomgeving, … . 

In het kader van de procedure zal  IOK op 1 oktober uitgenodigd worden om verdere toelichting te geven aan de ambtelijke werkgroep. Daarna wordt de ontvankelijkheid beoordeeld, het openbaar onderzoek georganiseerd en over de gegrondheid beslist. Daaropvolgend kunnen  de onderhandelingen definitief starten.

Acties op langere termijn: uitwerking DYNAK (Dynamisch Actieplan Kempen)

Om op middellange en lange termijn te werken, wenst minister-president Peeters na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de Kempense regio een economische impuls te geven.

Minister-president Peeters stelt dat de volgende stap is dat een geïntegreerde sectoroverschrijdende strategie verder wordt uitgewerkt en op basis daarvan de ondersteuning van een actieplan. Een nog aan te stellen coördinator kan dit Dynamisch Actieplan Kempen uitwerken en nagaan welke noden er zijn om de Kempen economisch te herlanceren.

Daarom zal in eerste instantie een overlegstructuur op poten worden gezet,  waarin de Kempense actoren elkaar kunnen ontmoeten en waarin kan worden gewerkt aan de uitbouw van het Dynamisch Actieplan Kempen door middel van concrete projecten. Maar er zal ook worden opgelijst op welke wijze de economische actoren uit de Kempen best kunnen inspelen op het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering, om door innovatie nieuwe economische activiteiten en jobs tot stand te brengen.

'We zijn heel erg blij met deze inspanning van de Vlaamse regering die het mogelijk maakt om versneld én op een geïntegreerde wijze de noodzakelijke transformatie van onze economie op gang te trekken. Het is een broodnodige stimulans voor onze regio en we zijn dan ook zeer tevreden dat onze inspanningen om aan de alarmbel te trekken succesvol zijn geweest. Op zeer korte termijn zullen we bekijken hoe we dit plan kunnen vormgeven', besluit Michel Meeus, voorzitter RESOC Kempen.

'Ik ben tevreden over de voortgang die we snel hebben geboekt om zuurstof te geven aan de Kempense economie. Onze maatregelen op korte termijn en langere termijn bieden een goede combinatie om de troeven van de Kempen nu snel verder uit te spelen', aldus minister-president Peeters.

 

 

 

Datum van het bericht: donderdag 26 september 2013
Delen op twitter alle nieuws