Naar inhoud

Transport van huishoudelijk afval via het water

Vervoer restafval in containers via het water

IOK Afvalbeheer test deze maand het Watertruck principe uit voor het vervoer van huishoudelijk afval. Watertruck is een nieuw navigatieconcept dan intelligente combinaties van kleine duwboten en kleine duwbakken inzet op de kleine waterweg. Door dit proefproject kan in de praktijk bekeken worden of er nog operationele problemen opduiken waarmee in het theoretische model geen rekening mee gehouden werd. Na een positieve evaluatie en een economisch realistische doorrekening kan IOK Afvalbeheer vervolgens werk maken van een haalbare uitbouw van het watertransport in de Kempen. De prognose is dat dit op een besparing van 300.000 voertuigkilometers per jaar of ca. 4.000 vrachtwagenbewegingen zou neerkomen.

Kempens huishoudelijk afval via het water

IOK Afvalbeheer is verantwoordelijk voor het beheer van het huishoudelijk afval van 29 Kempense gemeenten of van meer dan een half miljoen inwoners.

Deze regio is uniek omwille van de aanwezigheid van waterwegen in de diverse klassen van tonnages. IOK Afvalbeheer beschikt over belangrijke verwerkings- en behandelinginstallaties langsheen het Kempense kanalennetwerk. Het is dan ook niet toevallig dat er bij deze Milieubedrijven in Beerse, Geel en Mol geïnvesteerd werd in kades. IOK Afvalbeheer kon hierbij steeds rekenen op maximale ondersteuning van nv De Scheepvaart. De investering in de kades gebeurde via een PPS (Publiek Private Samenwerking).

Geruime tijd geleden startte IOK Afvalbeheer met de voorbereiding van de aan- en afvoer van afvalstromen over het water. Zo gebeurt de afvoer van houtafval in bulk via watertransport. We blijven echter streven naar logistieke optimalisaties en voldoende flexibiliteit/ontkoppeling tussen varen en logistiek op de kade.

Voorbereidende theoretische studie

Het nieuwe navigatieproject Watertruck heeft hiervoor het nodige potentieel omdat er effectief ontkoppeling tussen laden en lossen mogelijk is.

Uit de voorbereidende marktstudie die werd begeleid door Rebel bleek dat het Watertruckconcept een alternatieve oplossing zou kunnen zijn ten aanzien van de huidige logistieke activiteiten. Het proefproject is voor IOK Afvalbeheer dan ook de uitgelezen kans om dit scenario te toetsen en te kijken of er geen technische en operationele elementen zijn die over het hoofd werden gezien bij het theoretisch verhaal.

Besparing tot 4.000 vrachtwagenbewegingen

Concreet zijn er proefvaarten van Mol naar Geel, met containers met restafval. In Geel wordt dit restafval verwerkt in de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie. Het restafval wordt in Mol in containers geperst. Zo kan tot 30% meer geladen worden ten opzichte van het wegvervoer.

In Beerse wordt het GFT van de regio verwerkt tot compost in een composteringsinstallatie. Ook voor dit traject, van Mol naar Beerse, zijn er proefvaarten gebeurd.

Na een positieve evaluatie en een economisch realistische doorrekening zal IOK Afvalbeheer vervolgens werk maken van een haalbare uitbouw van het watertransport in de Kempen. Indien het Watertruck concept wordt geïmplementeerd, zou dit tot een belangrijke verlaging van het aantal vrachtwagens op Kempense wegen kunnen leiden. De prognose is dat dit op een besparing van 300.000 voertuigkilometers per jaar of ca. 4.000 vrachtwagenbewegingen zou neerkomen.

Bovendien zal IOK Afvalbeheer in samenwerking met nv De Scheepvaart de eigen kade-infrastructuur maximaal promoten ten opzichte van potentiële bijkomende gebruikers.

Datum van het bericht: dinsdag 26 november 2013
Delen op twitter alle nieuws