Naar inhoud

Burgemeester op de fiets

Kempense burgemeesters op de fiets

De Kempense burgmeesters zetten de auto een week aan de kant en kiezen voor de fiets. Dit goede voorbeeld is een sensibiliseringscampagne om meer Kempenaren op de fiets te krijgen. Via het streekproject Kempen2020 gingen de burgemeesters het engagement aan om 20% minder CO2 uit te stoten tegen 2020.

http://rtv.be/artikels/29-kempense-burgemeesters-fietsen-voor-een-beter-klimaat-a7238 

Lancering campagne ‘burgemeester op de fiets’ op jaarlijks evenement Kempen2020

Op 24 april 2015 kwamen Kempense stakeholders rond energie- en klimaatbeleid opnieuw samen op het jaarlijkse evenement van Kempen2020. De 29 burgemeesters die het engagement zijn aangegaan om 20% minder broeikasgas uit te stoten tegen 2020 stonden in de kijker. Op het evenement stond ‘actie ondernemen en inspireren’ centraal. Zo werd onder andere de campagne ‘Burgemeester op de fiets’ gelanceerd, die de burgemeesters uitdaagt om één werkweek alle verplaatsingen met de fiets te doen. Het doel van deze actie is om mensen aan te zetten meer verplaatsingen met de fiets te doen door de burgemeester uit te spelen als boegbeeld.

Burgemeester op de fiets, de film

Tijd voor actie…

Na een jaar van meten, plannen en voorbereiding is het tijd voor actie.  Dit evenement Kempen2020 zetet alvast enkele nieuwe, belangrijke Kempense initiatieven in de schijnwerper en toonde wie en wat er beweegt in de Kempen.

Meer Kempenaars op de fiets

Verschillende partners, waaronder IOK, provincie Antwerpen, RESOC Kempen… slaan de handen in elkaar om een ware fietscultuur bij de Kempenaars te introduceren. Mobiliteit draagt voor 22% bij tot de CO2-uitstoot in de Kempen, actie is dus nodig. De partners willen vooral  woon-werk verkeer met de fiets promoten. Binnen die promotiecampagne worden een aantal nieuwe initiatieven opgestart waarbij anderen het goede voorbeeld geven:

  • Burgemeester op de fiets: de burgemeester trapt de fietspromotiecampagne in zijn/haar gemeente af door één week lang alle verplaatsingen met de fiets te doen en hier een dagboek van bij te houden. Die fietservaringen worden vervolgens ingezet als promotiemateriaal binnen de gemeente en op regionale schaal. Op het evenement daagt Paul Rotthier, burgemeester van Mol, de andere Kempense burgemeesters uit. In ruil voor hun fietsengagement krijgen de burgemeesters alvast een survivalpakket waarmee ze aan de slag kunnen. Kijk de volgende maanden uit naar het fietsbordje ‘Burgemeester op de fiets’ om een fietsende burgemeester te herkennen. Hopelijk inspireert de burgemeester zo zijn schepencollege, ambtenaren en bevolking en springen ze samen met hem die week op de fiets.
  • Netwerk fietsende managers: dit netwerk brengt ondernemers uit de regio samen, die op vlak van fietsbeleid een trekkersrol (willen) opnemen. Tijdens een aantal ontmoetingen per jaar wordt informatie op vlak van fietsbeleid onderling uitgewisseld en wordt een fietsgerelateerd thema besproken. Daarna wordt er gefietst en sportief genetwerkt Geïnteresseerde ondernemers kunnen steeds contact opnemen met Pat Van Roey, directeur Van Roey ICT Group, of Kris Vreys, directeur van IOK. Deze campagne wordt mee gesteund door VOKA en zal uitgerold worden door het bedrijventerreinmanagement van IOK.
  • Om ondernemingen te ondersteunen in hun fietsbeleid heeft de provincie Antwerpen verschillende tools ter beschikking, zoals de mobiscan. Nieuw is de fietscalculator. Via ‘Bike to Work’ kunnen bedrijven hun werknemers stimuleren om met de fiets naar het werk te komen. Daarnaast kunnen ondernemingen ook beroep doen op het pendelfonds om bijvoorbeeld fietsinfrastructuur aan te kopen.

Andere acties in de Kempen

Hernieuwbare energie en warmtenetten

In de Kempen verschijnen meer en meer windmolens in het straatbeeld. Maar ook het gebruik van andere vormen van hernieuwbare energie worden onderzocht. Denk maar aan diepe geothermie, waar men warm water uit de diepe grondlagen haalt om te gebruiken als verwarming of om elektriciteit te produceren. Daarnaast plant IOK Afvalbeheer de bouw van een Energie Conversie Park, waar ze uit de voorvergisting van het gft biomethaan halen en zo ter beschikking stellen van het aardgasnet. Op Merksplas Kolonie zal dit aardgas gebruikt worden in een WKK (warmtekrachtkoppeling) om elektriciteit en warmte te produceren voor de site.

Om de geproduceerde warmte van deze toepassingen tot bij de verbruikers te krijgen moeten er warmtenetten aangelegd worden. De netbeheerders Eandis en Infrax onderzoeken hoe dit kan. Zij begeleiden ook de gemeenten om te bekijken waar er in de gemeenten warmtevragers en warmteoverschotten zijn, om zo de warmtenetten optimaal te kunnen gebruiken.

Gemeenten in actie

De netbeheerders Eandis en Infrax ondersteunen gemeenten om hun patrimonium en vloot energiezuiniger te maken. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Een haalbaarheidsstudie zowel gericht op economische als technisch aspecten, aankoop, levering en plaatsing van PV panelen.
  • Een totaalpakket van advies, studie, aankoop, gunning en coördinatie van de uitvoering van een relighting in gemeentelijke gebouwen.
  • Een gratis analyse van het voertuigenpark en de gezamenlijke aankoop van voertuigen op elektriciteit en aardgas.

Burgerinitiatieven

Ook de burger zit niet stil. Her en der verschijnen transitiegroepen of andere lokale initiatieven in de Kempen. Vormingplus Kempen ondersteunt deze burgerinitiatieven en kan nieuwe ideeën helpen uitwerken. Zie www.translabK.be voor meer informatie.

CO2 opslag

In de Kempen staat een kleine 38.000 ha bos. Deze bossen kunnen CO2 opnemen. Naast besparingsmaatregelen die CO2 , kunnen dus ook bossen bijdragen om de klimaatverandering tegen te gaan.  Gezamenlijk capteren de Kempense bossen ongeveer 180.000 ton CO2 per jaar. De gemeenten hebben hiervan 2500 ha in bezit.

Hier liggen duidelijke doelen om deze bossen te koesteren,  waar kan uit te breiden en  met name te bekijken hoe je via beheer en inrichting het vermogen om CO2 te capteren van die bossen kan versterken. Regionaal Landschap kan hiervoor de gemeenten ondersteunen.

De wijk van morgen

De wijk van morgen wordt nu gebouwd. Inspiratie, innovatie, kruisbestuiving en samenwerking worden steeds belangrijker in de kanteling naar een nieuwe economie, naar een duurzame samenleving. Ook in de bouw- en renovatie-sector biedt duurzaamheid de kans om voorsprong te realiseren. Overal om ons heen gebeurt het al en de goede voorbeelden zijn legio.

Met de transitiecafés wil Kamp C die wisselwerking tussen ondernemers, beleidsmakers, pioniers, creatievelingen en jong talent aanmoedigen. We willen zorgen dat de informatie gaat stromen. Door elkaar te informeren kunnen wij elkaar inspireren en komen we tot innovatie, nieuwe samenwerkingen, cross-sectoraal of misschien zelfs met bedrijven die je daarvoor als concurrent beschouwde. Denk, debatteer en bouw mee aan de wijk van morgen. Iedereen is van harte welkom.

Ward Kennes: “Er is heel wat in beweging gezet in de Kempen door het engagement van de 29 gemeenten.”

Datum van het bericht: maandag 27 april 2015
Delen op twitter alle nieuws