Naar inhoud

Definitieve onteigeningsbesluit – bedrijventerrein Baarle-Oost, Baarle-Hertog

De raad van bestuur van IOK heeft op 3 april 2020 het onteigeningsbesluit “Bedrijventerrein Baarle-Oost” met bijlagen definitief vastgesteld en beslist over te gaan tot onteigening van 8 percelen te Baarle-Hertog, samen 3ha17a44ca en gelegen binnen het RUP “Baarle-Oost”, zoals aangegeven op het onteigeningsplan “Bedrijventerrein Baarle-Oost”, met het oog op de inrichting van een lokaal bedrijventerrein conform de projectnota. IOK werd hiertoe gemachtigd bij besluit van 30 maart 2020 van de gemeenteraad van Baarle-Hertog.

Het definitieve onteigeningsbesluit, met inbegrip van alle bijlagen, is raadpleegbaar op de websites van de gemeente Baarle-Hertog (www.baarle-hertog.be) en hier op de website van IOK.

Beroepen tegen het definitieve onteigeningsbesluit kunnen door belanghebbenden worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen binnen een termijn van 45 dagen, die ingaat hetzij de dag na de kennisgeving, hetzij de dag na bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Datum van het bericht: dinsdag 21 april 2020
Delen op twitter alle nieuws