Naar inhoud

Contact

Milieu en energie

Antwerpseweg 1
2440 Geel


T 014 58 09 91
F 014 58 97 22
e-mail

4 voordelen van Behaag onze Kempen

Behaag onze kempen

Jij als burger met een tuin of een lapje grond kan het verschil maken door de aanleg en het onderhoud van een ecotuin. Behaag Onze Kempen engageert zich om je daarvoor de juiste informatie te leveren. Behaag Onze Kempen selecteert voor jou het meest kwaliteitsvolle en authentieke plantgoed. Je behaagt niet alleen de Kempen, hét behaagt ook vlinders, kevers, vogels, egels, kruiden,... en jezelf natuurlijk. Ook de overheid is zich bewust van het nut van ecotuinen en kleine landschapselementen. Heel wat gemeenten geven dan ook subsidies voor jouw aankoop van inheems plantgoed.

 De voordelen op een rijtje:

1. Voordelen voor het landschap

Hagen, houtkanten, knotbomen en boomgaarden zijn allemaal (half)natuurlijke elementen die ons landschap vorm geven. Vroeger hadden ze een voorname functie. Een haag luwt de wind en geschoren doornhagen dienden als veekering vóór prikkeldraad bestond. Allerlei vruchten van boomgaarden en kleinfruit vulden het eenvoudige menu aan. Een knotboom leverde brandhout. Maar het verging deze landschapselementen slecht. Hun economische nut verviel.

Bij schaalvergroting van landbouwpercelen en bij uitbreiding van bebouwing verdwijnen deze charmante stukjes groen steevast. De resterende landschapselementen vormen vandaag nog altijd belangrijke schakels in onze versnipperde natuur. Ze functioneren niet alleen als schuilplaats en voedselbron voor vele dier- en plantensoorten. De dieren en planten(zaden) verplaatsen zich ook via lineaire begroeiingen en stapstenen naar andere leefgebieden, want door wegenaanleg, woningbouw en schaalvergroting in de landbouw zijn onze kleine natuurgebieden geïsoleerd geraakt.

Onder de ontelbare soorten in de houtkanten en hagen, zitten erg veel roofinsecten en vogels, die zich vanuit de houtkant of haag ook in de omliggende cultuurgewassen kunnen verspreiden om daar schadelijke soorten in toom te houden. Het is ook zo dat een (kleiner) aantal schadelijke soorten zich kan verspreiden via houtkanten en hagen. Hagen, houtkanten en grote en kleine bossen bepalen mee het klimaat in een landschap. Ze remmen de wind en verzachten temperaturen (koelte in de zomer, minder strenge vorst in de winter).

Een heel actuele functie van kleine landschapselementen is het vertragen van de afvoer van regenwater. In gebieden waar deze elementen verdwenen zijn, vloeit het regenwater direct van akkers en verhardingen af en zwellen de beken en rivieren veel sneller na een fikse regenbui. Met overlast in woon- en landbouwgebieden stroomafwaarts tot gevolg.

2. Voordelen in je eigen tuin: streekeigen bomen en struiken

In tegenstelling tot bv. coniferen bieden onze streekeigen bomen en struiken telkens weer nieuwe vormen, kleuren en geuren: de stormachtige of doodstille aanblik van kale takken in de winter, bloesems en het prille groen van de lente, de weelde van bessen en zomers lover en de subtiele kleurenpracht van vruchten en bladeren in de herfst. Het blijft echter niet bij dit visuele aspect. Streekeigen groen betekent ook voedsel en schuilmogelijkheid voor ontelbare beestjes, groot of klein: bloesems voor hommels, bijen, zweefvliegen en vlinders, bessen voor vogels, bladeren voor allerlei insecten. Onzichtbaar in de bodem leven schimmeldraden, insectenlarven en wormen rondom de wortels en in het strooisel. Aanplanten van streekeigen groen brengt de natuur in jouw buurt!

Autochtoon plantmateriaal

Er wordt zo veel mogelijk gekozen voor autochtoon plantmateriaal. Dit zijn nakomelingen van planten die zich hier na de laatste ijstijd spontaan hebben gevestigd. Autochtone planten zijn beter aangepast aan ziektes, uitzonderlijke vorstperiodes, interacties met andere organismen ... Onze fauna en flora is beter aangepast aan de groei- en bloeicyclus van autochtone bloemen en struiken.

(Hoogstam)fruitbomen

Het is de hoogste tijd de ogen te openen voor de enorme waarde en historische betekenis van hoogstamfruitbomen. Oude fruitbomen worden in het beste geval door laagstam vervangen, waarvan de productie slechts mits sproeistoffengebruik kan worden veiliggesteld. Nochtans heeft de hoogstam dit niet verdiend. Door een specifieke werkwijze wordt een krachtige fruitboom ontwikkeld met een taaiheid welke belagers een minieme kans laat. Zeer goed in staat ziekten zelfstandig af te weren, verhoogt deze boom zodoende nog constant zijn weerstandsvermogen. Vaak zijn er plaatselijk ontwikkelde variëteiten, die een optimale afweging zijn tussen groeikracht op de (armere bodem), ziekteresistentie en fruitproductie. Hoogstamboomgaarden vormen een apart biotoop dat nog rijk is aan insectenetende vogels. Zij vinden hier vaak nog een laatste beschutte leefruimte (zonder pesticiden) in het kalende of al naakte landschap. Een greep uit het aanbod: groenling, houtduif, koekoek, grauwe vliegenvanger, winterkoning, zanglijster, steenuil, staartmees, boomkruiper, grote en kleine bonte specht, groene specht, roodborst, boerenzwaluw en gekraagde roodstaart.

3. Voordelen voor je eigen portemonnee

Inheemse bomen en struiken zijn sowieso goedkoop. Bovendien geven heel wat gemeenten burgers die kiezen voor inheems plantgoed en/of het herstel van kleine landschapselementen een financieel duwtje in de rug.

Subsidies inheemse bomen en struiken

Sommige gemeentebesturen voorzien subsidies voor de aanplanting en/of het onderhoud van kleine landschapselementen met streekeigen bomen en struiken. Dit is het geval in Dessel, Grobbendonk, Herenthout, Laakdal, Lille, Nijlen, Olen, Oud-Turnhout, Retie en Turnhout. Wil je weten aan welke voorwaarden je precies moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, neem dan tijdig contact op met de plaatselijke milieudienst. In sommige gemeenten dient de aanvraag 1 of 2 maanden voor aanplant ingediend te worden. De aanvraag gebeurt meestal met een standaardformulier dat de gemeente ter beschikking stelt.

Subsidies hoogstamfruitbomen

Voor aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard van minstens 10 bomen van autochtone rassen, kan van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Land- en Tuinbouw, een subsidie verkregen worden. Wil je weten aan welke voorwaarden je precies moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen, dan neem je best contact op met de nationale boomgaardenstichting: info@boomgaardenstichting.be

4. Een vierde voordeel bij aankoop via Behaag Onze Kempen

Behaag Onze Kempen is een actie ontstaan en georganiseerd met tal van vijwilligers. De kosten voor de organisatie blijven hierdoor tot een minimum beperkt. De winstmarge op de verkoop van het plantgoed wordt rechtstreeks geschonken aan reservaten in de Kempen. Jouw aankoop creëert dus ook rechtstreeks meer natuur in jouw buurt!