Naar inhoud

Historiek

Op zaterdag 22 september 1962 werd op het stadhuis van Herentals door vertegenwoordigers van de gemeenten Eindhout, Geel, Grobbendonk, Herentals, Hulshout, Meerhout, Oevel, Olen, Tongerlo, Vorst en Westerlo de stichtingsakte van de "Vereniging voor Economische Uitrusting in de Zuiderkempen" ondertekend.

Hiermee kwam terzelfdertijd een eindpunt aan een intensief en langdurig informeel streekoverleg tussen gemeenten en streekorganisaties en werd de start gegeven van een vruchtbare intercommunale samenwerking in de Kempen.

De doelstellingen van deze nieuwe intercommunale werden in de stichtingsakte als volgt omschreven:

  • De vestiging van nijverheid op het grondgebied van de aangesloten gemeenten bevorderen.
  • Terreinen voor industriële doeleinden bestemmen, deze aanleggen en uitrusten, hieropindustriële of ambachtelijke gebouwen optrekken, deze terreinen of gebouwen verkopen, afstaan of verhuren, met de verplichting ze te gebruiken voor de doeleinden waartoe ze werden aangelegd.
  • Tot uitvoering van het Regionaal Plan van Aanleg en Ontwikkeling, alle maatregelen treffen in akkoord met bevoegde ministers.

Zeer snel kende deze intercommunale een dubbele verruiming. Alle gemeenten van het arrondissement Turnhout sloten zich aan, evenals de gemeenten Heist-op-den-Berg, Nijlen en Malle. Ook de provincie Antwerpen werd lid. Tevens traden de belangrijkste sociaal-economische streekorganisaties toe. Op het inhoudelijke vlak kwam eveneens vrij vlug een uitbreiding tot stand. De oorspronkelijke opdracht van industrialisering werd verruimd naar de sectoren van het sociaal grondbeleid, de ophaling en verwerking van het huishoudelijk afval en de technische dienstverlening aan de gemeenten. In het licht van deze uitbreidingen werd dan ook beslist de oorspronkelijke naam te wijzigen in "Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)".

Doorheen de jaren hebben de Kempense gemeenten de IOK gestaag verder uitgebouwd tot een doelmatig instrument. De gemeenten hebben de IOK niet alleen ingezet om het eigen gemeentelijk beleidsniveau te ondersteunen, maar ook hebben ze de IOK intensief gebruikt om op meerdere terreinen een fundamentele bijdrage te leveren tot de economische, sociale en culturele uitbouw van de Kempen.

Op grond van deze positieve ervaringen beslisten alle aangesloten vennoten (gemeenten, provincie en privé-vennoten) in de loop van 1991 hun lidmaatschap te verlengen, zodat de Algemene Vergadering kon beslissen tot een termijnsverlenging van 30 jaar.