Naar inhoud

Contact

mijn afval

T 014 56 27 75
e-mail

werking MBS

Sinds 2006 wordt het restafval uit de Kempense en Mechelse regio verwerkt in de nieuwe scheidingsinstallatie te Geel.

De Kempense en Mechelse gemeenten staan reeds tientallen jaren garant staat voor een duurzaam en ecologisch afvalbeleid. De mechanisch-biologische scheidingsinstallatie (MBS) vormt het sluitstuk van het afvalbeheer.

verwerking van restafval in de Kempen

stap 1 aanvoerzone MBS

Het restafval wordt in de ontvangstbunker gestort. Bij het naderen van de vrachtwagen gaat de poort automatisch open. De ontvangsthal staat in onderdruk om geurhinder te voorkomen. Bij het openen van een poort treden er bijkomend luchtsluizen in werken om geurhinder te vermijden.

stap 2 voorbehandeling

Bij de voorbehandeling wordt het afval geschikt gemaakt voor de biologische droging: de computergestuurde kraan van het ontvangsthal neemt het afval op en stort het in de verkleiner.

De verkleining van het materiaal is een belangrijke stap in het proces die maakt dat de droging in de bunkers en de sortering in de mechanische scheiding vlotter en gecontroleerd kan verlopen.

stap 3 biologische droging

Een kraan brengt het verkleinde afval in de droogtunnels. De droogtunnels zijn betonnen bunkers van 5m x 5m x 30m. Er zijn 13 van deze droogtunnels. Als de droogtunnel gevuld is, legt de kraan het deksel op de tunnel en sluit hem daarmee luchtdicht af. Het drogingsproces kan beginnen.

De samenstelling van het restafval zorgt ervoor dat er een biologisch drogingsproces op gang komt. Zo ontstaat er warmte en verdampt het aanwezige water en verliest het afval 25% à 30% van zijn gewicht.

stap 4 mechanische scheiding

Na een verblijf van een week in de droogtunnel wordt het droge restafval naar het scheidingsgedeelte getransporteerd. In de scheidingsinstallatie wordt het materiaal verder verkleind en door verschillende technieken in verschillende fracties gescheiden. De technieken zijn bestaande processen zoals zeven, windziften, bandmagneten, inductieve afscheiders voor non-ferro metalen. Uit de stroom ferro-metalen worden manueel nog batterijen gesorteerd. Batterijen horen niet thuis in het restafval en moeten apart als Klein Gevaarlijk Afval (KGA) verwerkt worden.

stap 5 output

Resultaat van deze mechanische scheiding: hetbruikbare grond- en brandstoffen.

inerten (10 à 15% van het gewicht) - secundaire grondstof
Dit is zand, steentjes, porselein e.d. dat in het afval aanwezig is. Deze materialen kunnen na bewerking opnieuw worden ingezet in de bouwnijverheid.

metalen (5% van het gewicht) - secundaire grondstof
Ferro- metalen en non-ferro metalen (koper, aluminium, messing) worden afzonderlijk gescheiden. Deze metalen kunnen dan gerecycleerd worden.

SRF (Solid REcovered Fuel) (55% van het gewicht) - secundaire brandstof
Deze fractie bevat plastic, papier, hout en gedroogd organisch materiaal. Het SRF heeft een stookwaarde die ongeveer even hoog is als deze van bruinkool en kan dus ingezet worden in industriële processen waar energie dient te worden opgewekt.

stap 6 zuivering

Zeer belangrijk aandachtspunt voor IVAREM en IOK Afvalbeheer: de MBS mag geen hinder veroorzaken voor het milieu. Daarom is er gekozen voor hoogtechnologische lucht- en waterzuiveringssystemen die maximale garanties geven op milieuvlak. Het gezuiverde water wordt intern gebruikt.