×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

historiek IOK Afvalbeheer

Op 19 december 2003 vond een buitengewone algemene vergadering plaats die de herstructurering in het kader van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking finaliseerde. Tijdens deze buitengewone algemene vergadering werd via de procedure van de partiële splitsing overgegaan tot de omvorming van IOK in een dienstverlenende vereniging IOK enerzijds en de oprichting van een opdrachthoudende vereniging IOK Afvalbeheer anderzijds.

Wel werd geopteerd zoveel als mogelijk de synergie tussen de beide verenigingen te bewaren. Aan de gemeentebesturen werd gesuggereerd om in functie van de bestuurlijke synergie eventueel dezelfde beheerder aan te duiden voor beide verenigingen. Uiteraard heeft elk gemeentebestuur hierbij zelf de beslissing in handen. Anderzijds maakt de salarysplit van een reeks medewerkers mogelijk dat er ook een synergie blijft bestaan bij de beleidsvoorbereiding van dossiers.

Tijdens deze buitengewone algemene vergadering werden de statuten aangepast aan de dwingende bepalingen van het Decreet Intergemeentelijke samenwerking. Zo werden de private aandeelhouders verplicht de IOK te verlaten.

HISTORIEK Kempense afvalbeleid

Bij de gemeenten is er parallel met de ontwikkeling van onze consumptiemaatschappij na WO II een belangrijke opdracht ontstaan inzake openbare reinheid, inzameling en verwerking van afval.

Als gevolg hiervan ontstonden er destijds op heel wat plaatsen in de Kempen gemeentelijke stortplaatsen. Deze eerste vormen van inzameling en verwerking hebben echter nog weinig gemeen met de huidige aanpak in functie van de Vlaamse milieureglementeringen.

Midden de jaren zeventig werd de IOK verzocht bijstand te verlenen bij de exploitatie en/of sanering van deze gemeentelijke stortplaatsen. Dit gaf aanleiding tot het afbouwen van de strikt gemeentelijke stortplaatsen. In de plaats kwamen een aantal regionale stortplaatsen tot stand. Tevens werd de IOK, weerom op vraag van de betrokken gemeenten, actief in de eindafdek van een aantal voormalige gemeentelijke stortplaatsen.

Als gevolg van deze spontane evolutie van hulpstructuur beschikte de IOK eind jaren tachtig over drie regionale IOK-stortplaatsen. Op deze regionale stortplaatsen kwamen ook de eerste containerparken tot stand.

De oprichting van de OVAM en de eerste vormen van Vlaamse afvalplanning zijn voor het gemeentelijk en intercommunaal afvalbeleid zeer belangrijk geweest.

Begin jaren negentig kwam het eerste echte Vlaamse Afvalstoffenplan tot stand. Vanaf dat ogenblik werd door de Kempense gemeenten onder impuls van de IOK steeds getracht om hieraan maximaal uitvoering te geven.

Deze aanpak en wisselwerking tussen gemeenten en de IOK kwam tot stand binnen de daaropvolgende planperiodes.