×

Kies uw gemeente/straat

We geven je graag informatie op maat.
Selecteer hier jouw gemeente en straat.

Kies je gemeente/straat

Jouw gemeente niet in deze lijst?

Bent je op zoek naar ‘onderwijs en vorming’, geef dan het adres van je school in.

Voor alle andere bezoekers die niet een gemeente uit de werkingsgebied van IOK en IOK Afvalbeheer wonen of werken, geef ‘Geel’ en ‘Antwerpseweg’ in.

        Vacatures  /  Contact          

Proefproject 'tijdelijk mobiel zorgwonen'

Het is niet altijd evident voor zorgbehoevende personen om een pasklaar antwoord te vinden op hun zorgvraag (locatie, zorgaanbod, nabijheid familie, beschikbaarheid …). Het plaatsen van een mobiele zorgwoning in de tuin zou een bijkomend aanbod kunnen vormen waarbij ook vrij snel ingespeeld kan worden op een zorgvraag. 

Een tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit, die in de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de huisvesting van een zorgbehoevende. Door te verhuizen naar een mobiele zorgwoning heeft een zorgbehoevende de mogelijkheid om in de onmiddellijke nabijheid van familie/mantelzorger te wonen zonder alle privacy en zelfstandigheid te moeten opofferen.

Door het inzetten van de mobiele zorgwoning wordt een bijkomende schakel, een bijkomende woonvorm in het zorgcontinuüm gecreëerd. Het maakt dat zorgbehoevenden een extra keuzemogelijkheid krijgen indien het niet langer mogelijk is om in de eigen woning te blijven wonen. Een mobiele zorgwoning kan hierbij voor een bijkomende betaalbare woon- en zorgformule zorgen.

foto's voorbeeld tijdelijke mobiele zorgwoningVoorbeeld van een tijdelijke mobiele zorgwoning (bron: stad Gent, constructeur: Ark-Shelter)

Regelgeving

Voor het plaatsen van een tijdelijke zelfstandige zorgunit in de tuin is er door de Vlaamse overheid tot op heden geen concreet regelgevend kader uitgewerkt. De bevoegde minister is daar wel mee bezig.

Bij gebrek aan Vlaamse regelgeving is het voorzien van een tijdelijke zelfstandige zorgunit vergunningsplichtig en dient aldus voorafgaand een omgevingsvergunning te worden aangevraagd. Zolang het regelgevend kader ontbreekt, zijn gemeenten voor de beoordeling van deze aanvraagen op zichzelf aangewezen. De vaststelling is dat er in de regio geen gemakkelijk hanteerbaar richtinggevend kader voor de lokale besturen is, mede door het gebrek aan praktijkervaring. Terecht worden vragen geformuleerd inzake ruimtelijke kwaliteit, woonkwaliteit en duurzaamheid. Daarnaast leeft de bezorgdheid over het bewaken van het tijdelijk karakter van een mobiele zorgwoning en de handhaving hiervan.

Deze nieuwe woonvorm is nog in een experimentele fase, en daardoor is er nog geen éénduidige maatschappelijke consensus, noch over de inzetbaarheid van deze woonvorm, noch over de gewenste regelgeving.

Van idee naar praktijk

Voor een aantal Kempense partners werd de voorbije maanden nagedacht over de mogelijkheden van tijdelijk mobiel zorgwonen. Het partnerschap wenst de bestaande ideeën in de praktijk te brengen en in de regio over te gaan tot een proefproject ‘Tijdelijk mobiel zorgwonen’. Binnen het proefproject zullen mobiele zorgwoningen effectief bij geïnteresseerde burgers met een zorgvraag geplaatst worden. De gemeenten Mol, Hoogstraten en Westerlo zijn berokken partners binnen dit proefproject.

Via diverse kanalen zal een oproep gelanceerd worden om geïnteresseerde burgers te rekruteren die bereid zijn, in antwoord op een voorliggende tijdelijke zorgvraag, over te gaan tot het bekostigen van een tijdelijke mobiele zorgwoning in de tuin. Door het effectief plaatsen van deze tijdelijke mobiele zorgwoningen kan aan de hand van de praktijkervaring verder inzicht verkregen worden in:

  • De knelpunten en oplossingen op het vlak van ruimtelijke ordening, woningkwaliteit en duurzaamheid en het gewenste regelgevend kader;
  • De noden en oplossingen voor de eindgebruiker en zijn zorgomgeving;
  • De opportuniteiten in zorginnovatie en kostenefficiëntie.

Het opzet van het project is om te komen tot een kader waarbinnen lokale besturen tijdelijke mobiele zorgwoningen kunnen toelaten. Dit zal op de eerste plaats blijvend ingebed worden binnen de lokale besturen die participeren aan voorliggend project. Daarnaast zal dit kader via diverse kanalen ook uitgedragen worden naar andere lokale besturen, al dan niet binnen het werkingsgebied van IOK opdat het ook op hun grondgebied geïmplementeerd kan worden.

Private samenaankoop mobiele zorgwoningen

Om de bestaande ideeën rond tijdelijk mobiel zorgwonen in de praktijk te brengen, zal er in het kader van het proefproject een private samenaankoop tijdelijke mobiele zorgwoningen georganiseerd worden. Het doel van het proefproject is om kwalitatieve, duurzame mobiele zorgwoningen te plaatsen die als voorbeeld kunnen dienen. Hiervoor wordt in het kader van de private samenaankoop ingezet in een hoog ambitieniveau.

Om in te spelen op de tijdelijkheid, dienen de mobiele zorgwoningen in het kader van dit proefproject worden aangeboden op basis van een huurformule.

Er werd een opdrachtdocument opgemaakt met voorwaarden waaraan een mobiele zorgunit moet voldoen op gebied van:

  • Woningkwaliteit: er moet enerzijds voldoende aandacht zijn voor het leefcomfort van de zorgbehoevende (voldoende ruimte, licht,  privacy …), maar anderzijds ook voor het zorgcomfort. De mobiele zorgwoning zal ook moeten voldoen aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen van de Vlaamse Codex Wonen inzake woningkwaliteit en dient rolstoeltoegankelijk te zijn. De geïnteresseerde burgers moeten bij de totstandkoming en inrichting van de zorgwoning maximaal ontzorgd worden.
  • Duurzaamheid: een mobiele zorgwoning is per definitie compact en wordt ontworpen volgens de huidige normen en inzichten, cf. trias energetica. Er dient gebruik gemaakt worden van duurzame en verantwoorde materialen. Een mobiele zorgwoning moet ook meerdere keren inzetbaar zijn op verschillende locaties.
  • Betaalbaarheid: De kost van een tijdelijke mobiele zorgwoning is afhankelijk van factoren zoals type, afwerking van de woning en de gebruikte technologie. Het project zal oog hebben voor het zoeken naar betaalbare oplossingen.

Door in functie van de private samenaankoop ondernemingen te zoeken en daardoor een marktbevraging te doen, wordt de keuze die de geïnteresseerde burgers moeten maken vergemakkelijkt.

Elke concrete bestelling zal gebeuren via een mini-competitie. De gekozen begunstigde(n) van de private samenaankoop zullen telkens gratis, vrijblijvend en na plaatsbezoek en contact met de burger, een gedetailleerde offerte opmaken. De burger maakt de uiteindelijke keuze met welke begunstigde hij/zij wil samenwerken.

Voor geïnteresseerde ondernemingen

Voor geïnteresseerde ondernemingen

In functie van het proefproject wordt gezocht naar ondernemingen voor het plaatsen van tijdelijke mobiele zorgwoningen bij geïnteresseerde burgers.

De periode voor het indienen van offertes is afgelopen. De beoordeling van de offertes is lopende.

 

Voor geïnteresseerde burgers

Voor geïnteresseerde burgers

Het proefproject wordt uitgewerkt in samenwerking met de gemeenten Hoogstraten, Mol en Westerlo.

Op dit moment is de zoektocht naar geschikte ondernemingen nog bezig. Van zodra hierover meer informatie over gekend is, wordt deze pagina aangevuld en wordt een overzicht van het aanbod in het kader van het proefproject toegevoegd.

Dit proefproject is een samenwerking tussen:

logo's partners samenwerking proefproject